Strategi for faglig kvalitet er på vei

Petter Skarheim er tilbake som direktør i Utdanningsdirektoratet med nye inntrykk. Han har vært to år ved Norges delegasjon ved OECD i Paris og til Nettavisa for fagopplæring forteller han om økende interesse i OECD for fagopplæringens betydning i et moderne utdanningssystem. Det norske trepartssamarbeidet innen fagopplæring blir ofte fremhevet. Det vi må forklare er at et slikt samarbeide må utvikles over lang tid og forutsetter at arbeidslivets parter får sterk innflytelse over det som skjer. Et annet forhold som mange land er interessert i er den sterke integreringen vi har i Norge, hvor studieforberedende tilbud og yrkesutdannelsen er likeverdige deler av videregående opplæring. I mange land er dette to adskilte verdener.

Det en klar erkjennelse i OECD av at en god fagopplæring er minst like viktig som en god universitets- og høgskoleutdannelse hvis et land skal kunne hevde seg i konkurransen med de fremvoksende økonomiene. I denne sammenheng legges det også stor vekt på et godt utbygd fagskoletilbud. En god fagopplæring med en faglig praktisk topputdanning er nøkkelen til en sterk konkurranseevne.

Generalsekretæren i OECD inviterte Norge til å delta i et prosjekt sammen med OECD hvor målsettingen er å utarbeide en nasjonal «Skill Strategy» sammen med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører. Statsministeren takket ja og dette arbeidet er nå kommet godt i gang under ledelse av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Resultatene av den store voksenundersøkelsen PIAAC vil bli offentliggjort den 8. oktober i år. Dette er den største og mest omfattende voksenundersøkelsen som noen gang er gjennomført, og den gi oss ny innsikt i kompetansen i den voksne befolkningen. Vi vil blant annet kunne og vi vil kunne få indikasjoner på i hvor stor grad vi har et lærende arbeidsliv. Det diskuteres også å utvikle en parallell til Pisa-målingen i grunnskolen også for yrkesopplæringen.

Søk i Fagopplæring