Ny felles MK struktur fikk positiv mottagelse

Ny felles MK-struktur med et yrkesfaglig løp og et studieforberedende løp

struktur som omfatter både et yrkesfaglig løp og et studieforberedende løp, ble godt mottatt av bransjen på en dialogkonferanse nylig. Faglig råd for medier og kommunikasjon mener at dagens utfordringer

best kan løses ved at de to løpene er knyttet tett sammen. Rådet med Knut Øygar i spissen fikk tilslutning til dette.

FRMK foreslår med utgangspunktet i dette at det etableres en struktur med felles Vg1 MK. Etter

sluttført Vg1 velger elevene enten et studieforberedende løp eller et yrkesfaglig løp.

MK-elever som velger et yrkesfaglig løp (2+2 år) vil, etter bestått fagprøve, ha rett til påbygg for

å oppnå studiekompetanse (Jmf. Tiltak i meld.st. 20 om rett til påbygg etter fullført fag- og

yrkesopplæring)

Tilsvarende vil MK-elever som fullfører et studieforberedende løp (3 år) ha rett til en fullverdig

fagutdanning med en to-årig læretid med sikte på å kunne avlegge fag- og svennebrev.

Faglig råd har slik argumentasjon for forslaget:

1 Faglig råd for medier og kommunikasjon mener det er viktig å holde

utdanningsprogrammet samlet. Ved å opprette et felles Vg1 kan vi ivareta både

studieforberedende og yrkesfaglig løp i samme utdanningsprogram og sikrer et godt og

bredt fagmiljø. Denne strukturen sikrer søkningen til lærefagene, slik at man unngår en

svekking av søkningen til mediefagene slik som man har sett i studiespesialiserende med

formgivningsfag og design og håndverk.

2 Vi ivaretar kvalitetene i dagens utdanningsprogram, hvor 84 % fullfører på normert tid + 2

år. Ingen andre tilsvarende utdanningsprogram har like gode resultat.

 

3 Forslaget vil kunne ivareta arbeidslivets behov for ”praktisk operative yrkesutøvere med

god breddeforståelse og teoretikere med praktiske ferdigheter som behersker

flerfagligheten innen mediefagene”. Dette vil vanskelig kunne ivaretas ved en splitting av

utdanningsprogrammet i et studieforberedende og et yrkesfaglig løp, der det yrkesfaglige

løpet kan blir lagt til andre utdanningsprogram, for eksempel design og håndverk, service

og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon.

4 Elevene får mulighet til å bruke ett år lengre tid på å ta avgjørelsen om å velge

studieforberedende eller lærefag, og har da et bedre grunnlag til å ta det videre valget. Vi

mener at dette vil styrke rekrutteringen til lærefagene fordi lærefagene blir ivaretatt under

samme paraply, fremfor å dele utdanningsprogrammet i to programmer.

4 Anbefalt modell vil ivareta praksisretting av fellesfag, tverrfaglig prosjektarbeid, fokus på

entreprenørskap, utplassering i mediebedrift og bruk av vekslingsmodell i et yrkesfaglig

Vg2-løp.

 

FRMK mener det er behov for nye lærefag i tillegg til de eksisterende lærefag fotograf og mediegrafiker. Rådet arbeider allerede med forslag om en deling av dagens brede mediegrafikerfag. Vi mener også det er grunnlag for en vesentlig øking av antall læreplasser i mediebransjen ved å etablere nye lærefag

Søk i Fagopplæring