Motbør for portørfaget som lærefag

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om å opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift og har laget forslag til læreplan for faget.

Arbeidsutvalget i faglig råd for elektrofag har diskutert høringen, og stilt spørsmål om faget er et fag på videregående nivå, og om det er i samsvar med KDs beslutning om at alle lærefag skal ligge på EQF-nivå 4.

Vedtak i faglig råd for elektrofag i juni 2014:

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle lærefag skal være på nkr-nivå 4. Slik portørfaget er beskrevet er dette et fag som ikke er på nivå 4. Rådet mener derfor at faget ikke bør godkjennes som et ordinært lærefag

Andre faglige råd har ikke gitt uttalelse. De fleste har sagt noe som: «Rådet uttaler seg ikke, siden faget ikke ligger under rådets ansvarsområde og det ikke påvirker utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon på andre måter.»

Anne Katrine Kaels, avdelingsdirektør fag- og yrkesopplæring sier til Nettavisa for fagopplæring at det som nå skal skje er at Utdanningsdirektoratet er saksforberedende organ for Kunnskapsdepartementet, og vi skal nå behandle alle høringssvarene som kommer inn etter høringsfristen 1. september 2014.

Etter behandling i direktoratet, oversender vi vår anbefaling til Kunnskapsdepartementet som vedtar om faget skal opprettes eller ikke. Kaels sier videre at det er vanskelig å si sikkert når Kunnskapsdepartementet vil foreta en beslutning.

Søk i Fagopplæring