Nytt fagskoletilbud i Larvik

Den økende etterspørselen etter fagskoletilbud i helse- og oppvekstfag følges nå opp av både privat og offentlig sektor.

AOF i Telemark og Vest fold tilbyr i høst for første gang i Larvik fagskoleutdanning i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming. .

Studiekonsulent Inger-Lene Flatin sier til Nettavisa for fagopplæring at det har meldt seg 23 søkere så langt. Vi har allerede uteksaminert 14 studenter fra denne fagskoleutdanningen i Skien, og har en klasse med 24 studenter som er i sitt andre semester. Den nye klassen i Larvik blir altså vårt tredje kull på fagskoleutdanning i Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, men det første kullet i Larvik. Den store interessen viser at det er behov for et videreutdanningstilbud for fagarbeidere som arbeider med denne brukergruppen. Tidligere studenter påpeker at fagskoleutdanningen har ført til både faglig og personlig utvikling, at man føler seg tryggere i jobben sin og gjør en bedre jobb. På denne måten er fagskoleutdanningen med på å heve kvaliteten på tjenestene man yter - til beste for brukerne. En av våre lærere i utdanningen, vernepleier Mona Findal, brenner virkelig for målrettet miljøarbeid. Hun mener det er viktig at ansatte i denne sektoren forstår bakgrunnen for det de gjør, samtidig som de får kunnskap og verktøy til å utføre det praktiske arbeidet.

 

Fagskoleutdanningen er finansiert fra Helsedirektoratet via fylkeskommunen. Søkerne har støtte fra sine arbeidsgivere med tilrettelegging av turnus for å kunne møte til den ukentlige undervisningen. I tillegg er det en 10 ukers praksisperiode i løpet av studiet. For studenter som har sitt daglige arbeid med den aktuelle brukergruppen, kan praksis avvikles på eget arbeidssted. Praksis blir da et felles ansvar mellom arbeidsgiver og student.

Daglig leder Ragni Bilberg sier at det er viktig at fagskoleutdanningen kan implementeres i det daglige arbeid og tas direkte i bruk i yrkeslivet, og dermed øke kompetansen på arbeidsplassene. Vi er stolte av nå å kunne tilby fagskoleutdanninger også i Larvik. Totalt har AOF Telemark og Vestfold ca. 100 fagskolestudenter denne høsten.

Nytt samarbeidsorgan for fagskoler innen landbruk

På et møte 28 mai ble det enighet om å etablere et «Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i landbruk (NUFL)»

En forberedende gruppe skal legge til rette for en formell dannelse i januar 2015.

Lederen for arbeidet skal være Brita Skallerud fra Norges Bondelag.

Modellen for samarbeidet vil være tilsvarende etablerte samarbeidsutvalg innen helse- og oppvekstfag (HUFHO) og innen tekniske fag (NUTF).

Norges Bondelag ved Solveig Skogs er sekretariat for utvalget.

Regjeringen ønsker ikke å gi søkere med fagbrev generelt opptak til høyere utdanning, men vil styrke Y-veien

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet har overfor Nettavisa for fagopplæring gitt en presisering når det gjelder spørsmålet om regjeringen vil innføre obligatorisk forkurs på ingeniørutdanningene.

Statssekretæren uttaler at

- Det er ingen signaler i regjeringens politisk plattform, eller i Stortingets behandling av Meld.St. 20 «På rett vei», om at det er et ønske å innføre et obligatorisk forkurs på ingeniørutdanningene. Regjeringen ønsker å styrke Y-vei som tilpasset ingeniørstudiet for søkere med fag – eller svennebrev, men ønsker ikke å gi søkere med fagbrev generelt opptak til høyere utdanning.

Regjeringen vil styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev. Dette arbeidet er allerede påbegynt.

Nettavisa for fagopplæring vurderer det slik at dette ikke skiller seg mye fra den foregående regjeringens syn. Tidligere tanker om å gi generell studiekompetanse basert på fagbrev, er langt på vei forlatt i alle partier, mens de vellykkede erfaringene med innganger til enkelte tekniske studier via fagbrev i enkelte fag og med tilpassede studieopplegg, vil beholdes av alle. Den nye regjeringen setter likevel en fot tydeligere ned.

Arne S. Dolven

Nytt fagskoletilbud for produksjonsgartnere er på vei

 

 

 

Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har gjennom ett år arbeidet med et nytt fagskolestudie for gartner- og grøntbransjen. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med fagmiljøet i Vestfold og med Gjennestad videregående skole. I disse dager er det ferdigstilt forslag til spennende og godt studietilbud for arbeidstakere i ulike roller innen gartner- og grøntbransjen. Studiet er tiltenkt de som ønsker å få en mellomlederutdanning eller økt kompetanse.

 

Avdelingsleder Anne Hagen Bakken på Vea sier til Nettavisa for fagopplæring at studentene vil etter endt studie kunne etablere, lede og drive egen eller andres virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen, eller omsetning og annen servicevirksomhet innen grøntnæringen. Det er fokus på faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg. Undervisningen er rettet mot emner som plantebiologi, produkthåndtering og omsetning, produksjonsplanlegging, plantevern i produksjon og omsetning, produksjonslære, ledelse-økonomi og markedsføring og spesialisering i bedrift innen valgt område.

 

Rektor ved Vea, Stein Aarskog, har vært prosjektleder. Prosjektgruppa har ellers bestått av fagpersonell fra Norsk Landbruksrådgivning Viken, Vestfold Bondelag, Skalleberg gartnerier, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Grønn Næringskompetanse AS, assisterende rektor og faglærere fra Gjennestad videregående skole, leder for gartneravdelingen på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og faglærere fra Vea.

 

Fagskoletilbudet "Driftsledelse gartner og grønt" vil gjennomføres med første år på Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og andre år på Gjennestad. Studiet starter opp høsten 2014 under forutsetning av godkjenning fra Fagskolestyret.

 

Personene på bildet er: 

Foran fra venstre: Karl-Otto Mauland, Ingunn H. Sømme, Bjørnar Bjelland, Berit Viken, Amund Kind, Anne H. Bakken, Hilde Aasen

Bak fra venstre:  Kjetil Gran Bergsholm, Harald Dypedal, Tori W. Haugli, Stein Aarskog

 

 

Ny leder på Sørlandet fagskole

Gunnbjørg EngehagenGunnbjørg Tveiten Engehagen tok den 1. mai over som avdelingsleder for Sørlandets fagskole.

Hun tok over etter Terje Rike som har permisjon som avdelingsleder ut skoleåret 2013 - 14. Skolen ligger i Grimstad og er samlokalisert med Dahlske videregående skole.

Til Nettavisa for fagopplæring sier Engehagen at hun synes fagskole er et viktig utdanningstilbud og spennende å arbeide med.

Fra begynnelse av mai gikk også Konrad Jacob inn som teamleder for teknisk fagskole.

Søk i Fagopplæring